Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafremde fremde

June 20 2015

0307 3137
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafremde fremde
0962 5707
Reposted fromcalifornia-love california-love viafremde fremde
9452 24ee
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viacytaty cytaty
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 24 2015

1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild vialugola lugola
(2) beğendiklerim | tumblr
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
0307 3137
Reposted frompaatison paatison vialugola lugola
perfection
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal

March 17 2015

6994 16fe
Reposted fromcalifornia-love california-love viafremde fremde
6109 87d6 500
Reposted fromkattrina kattrina viafremde fremde
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viafremde fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl