Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2016

3068 7f92
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafremde fremde

July 26 2016

Reposted frombluuu bluuu viaucieknijmi ucieknijmi
6106 6483 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viamahre mahre
4356 013e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamahre mahre

July 12 2016

July 07 2016

2681 3a41 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotyka kotyka
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaucieknijmi ucieknijmi
2297 653d 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaucieknijmi ucieknijmi

May 16 2016

6101 b515 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
6060 439b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
1201 a9b7 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamahre mahre
1913 bed4 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamahre mahre
0871 28ca
Reposted fromsene sene viamahre mahre

May 09 2016

Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć  do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory. 
— Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
2480 1344 500
Per Christian Jersild – Wyspa Dzieci
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty

April 25 2016

March 03 2016

9219 4673
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaaneczka aaneczka
gardem s/s 2014
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl